المنت ضد اسید Renitent Acid Heaters

المنت ضد اسید با غلاف هایی مخصوص و مقاوم در برابر خورندگی در مواد ومحلول…