المنت سرامیکی Ceramic Heaters

عایق  الکتریکی این هیترها از سرامیک می باشد. بیشتر به صورت حلقه ای تولید می…