المنت ریخته ای

این نوع المنت ها بیشتر در مواردی قابل استفاده می باشد که نیاز به شار…